KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

Karaca Gümrük Müşavirliği Hiz. Ltd. Şti.” (“Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket ile irtibatı bulunan İlgili Kişi konumundaki sizin (“İlgili Kişi”) kişisel verilerinin toplanması, işlenmesi ve aktarılması hususunda bilgilendirme amacıyla bu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) hazırlanmıştır.

1.  Toplanan ve İşlenen Kişisel Veriler

Şirket ile irtibatı bulunan İlgili Kişi’nin toplanan ve işlenen kişisel verileri hakkında bilgiler Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) araclığı ile öğrenilebilinir.

Şirket’e ait ilgili VERBİS kayıtlarına https://verbis.kvkk.gov.tr adresi üzerinden “Sicil Sorgulama” kısmında “KARACA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ HİZM. LTD. ŞTİ.” unvanını aratarak ulaşılabilinir.

Toplanan ve işlenen kişisel veriler ile ilgili bilgiler VERBİS’te “Veri Kategorileri” başlığı altında yer almaktadır.

2.  Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Amaçları

Şirket ile irtibatı bulunan İlgili Kişi’nin bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel verilerinin toplanma ve işlenme amaçları VERBİS araclığı ile öğrenilebilinir.

Kişisel verilerin toplanma ve işlenme amaçları ile ilgili bilgiler VERBİS’te “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığı altında yer almaktadır.

3.  Kişisel Verilerin Toplanma ve İşlenme Yöntemleri

Şirket ile irtibatı bulunan İlgili Kişi’nin kişisel verileri bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ve kapsamda aşağıdaki yöntemlerle toplanabilir ve işlenebilir:

.    Elektronik ortamda yayınlanan veya matbu başvuru formları aracılığıyla,

.    İlgili Kişi’nin elden, posta, e-posta ve benzeri yöntemlerle ilettiği özgeçmişi aracığıyla,

.    İnsan Kaynakları danışmanlık ve istihdam kurumları aracığıyla,

.    Telefon, video konferans gibi araçlarla veya yüz yüze yapılan mülakat sırasında,

.    İlgili Kişi tarafından beyan edilen bilgileri teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ve

diğer araştırmalar sonucunda,

.    İş yeri güvenliği sebebi ile yapılan kamera kayıtları ve bina giriş kayıtları aracılığıyla,

.    Şirket aracı güvenliği sebebi ile yapılan araç takip sistemi kayıtları aracılığıyla,

.    Kalite standartlarının sağlanması amacıyla yapılan şirket telefon kayıtları aracılığıyla.

Şirket, toplanan ve işlenen kişisel verileri ilgili kanunlar ve mevzuat ile belirtilen sürelerden kısa olmamak üzere sözleşmelerden doğan yükümlülükler, ticari ihtiyaçlar, olası hukuki

uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi, hak ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla gerekli görüldüğü sürece saklamaktadır.

Saklama süreleri ve saklanan verilerin korunması için alınan veri güvenliği tedbirleri ile ilgili bilgiler VERBİS’te “Veri Saklama Süreleri” ve “Veri Güvenliği Tedbirleri” başlıkları altında yer almaktadır.

4.  Kişisel Verilerin Aktarılması

Bu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaç ve kapsamda İlgili Kişi’den toplanan ve işlenen kişisel veriler yine bu Aydınlatma Metni’nde açıklanan amaçlarla gerekli idari ve resmî kurumlara, yasal sınırlar çerçevesinde Şirket iştiraklerine ve hizmet alınan insan kaynakları danışmanlık ve istihdam kurumlarına aktarılabilir.

Toplanan ve işlenen kişisel verilerin aktarılması ile ilgili bilgiler VERBİS’te “Veri Aktarım Alıcı Grupları” ve “Yabancı Ülkelere Aktarılacak Bilgiler” başlıkları altında yer almaktadır.

5.  Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Haklar

İlgili Kişi’nin KVKK kapsamındaki hakları aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6. Kişisel Verilere İlişkin Kanuni Hakların Kullanılması

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca KVKK ile ilgili talepler aşağıdaki kanallardan Şirket’e iletilebilir:

 

Başvuru Yöntemi

Başvuru Adresi

Başvuru Bilgisi
1 İlgili Kişi’ye ait ıslak
imzalı yazıyla ve
geçerli bir kimlik
belgesi ile şahsen
veya noter kanalı ile

Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bul.
No:202A, Bahçelievler, İstanbul

Zarfın veya

tebligatın üzerine

“KVKK Kapsamında

2 İlgili Kişi’ye ait Kayıtlı
Elektronik Posta (KEP)
ile

[email protected]

E-posta’nın konu
kısmına “KVKK
Kapsamında
Başvuru”
yazılacaktır
3 İlgili Kişi’ye ait
Şirket’in sisteminde
kayıtlı bulunan
e-posta adresi ile

[email protected]

E-posta’nın konu
kısmına “KVKK
Kapsamında
Başvuru”
yazılacaktır

4 Güvenli elektronik
imza veya mobil imza
içerecek şekilde
Şirket’in sisteminde
kayıtlı bulunmayan
e-posta adresi ile

[email protected]

E-posta’nın konu
kısmına “KVKK
Kapsamında
Başvuru”
yazılacaktır

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 1. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabanclar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 5. Talep konusu.